Operat-wodnoprawny

Ocena wodnoprawna – czy jest obowiązkowa dla inwestora?

0 Shares
0
0
0
reklama

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa Prawo wodne, które wprowadziła do polskiego porządku szereg nowych rozwiązań. Jednym z nich jest ocena wodnoprawna. Co to takiego? Kiedy należy ją uzyskać? Co powinien zawierać wniosek o jej wydanie?

Co to jest ocena wodnoprawna? Kiedy jest wymagana?

 

Ocena wodnoprawna to decyzja administracyjna, którą inwestor musi uzyskać, zanim przystąpi do realizacji określonych przedsięwzięć oddziałujących na środowisko wodne. Jest ona obowiązkowa dla inwestycji i działań, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi lądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji […], które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej.

Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem, ocena wodnoprawna jest wymagana w przypadku przedsięwzięć, które mogą wpływać na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (o których mowa w art.: 56, 57, 59 i 61 ustawy Prawo wodne) w obrębie m.in.:

  • korzystania z usług wodnych,
  • wykonywania urządzeń wodnych,
  • regulacji wód,
  • zabudowy potoków,
  • zmian ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, które mają wpływ na warunki przepływu wód,
  • robót i obiektów budowlanych, które mają wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Co do zasady, ocena wodnoprawna nie dotyczy inwestycji i działań, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z przepisami Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie […] z dnia 3 października 2008 r.).

W ich przypadku zastępuje się ją decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, przy czym prowadzone wówczas postępowanie administracyjne jest prowadzone podobnie do postępowania o ocenę wodnoprawną. Co ważne, ocena wodnoprawna nie jest dokumentem zwalniającym inwestora z uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Ocena wodnoprawna – co powinien zawierać wniosek o jej wydanie?

 

Jak zostało wspomniane, ocena wodnoprawna jest wydawana w formie decyzji administracyjnej. Żeby ją uzyskać, inwestor, czyli podmiot planujący realizację przedsięwzięcia, musi wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wydanie oceny wodnoprawnej. Artykuł 427 Ustawy Prawo wodne określa szczegółowy zakres informacji i dokumentów, które należy zawrzeć we wniosku, aby został on rozpatrzony. Nie może w nim zabraknąć:

  • charakterystyki planowanych inwestycji lub działań,
  • mapy sytuacyjno-wysokościową – należy ją pobrać z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewentualnie przedstawić inną mapę, która będzie uwierzytelniona przez organ prowadzący dany zasób. Do wniosku można również dołączyć kopie tych map, o ile ich zgodność z oryginałami i z naniesionym schematem planowanej inwestycji zostanie potwierdzona przez wnioskodawcę.
  • opis wpływu planowanego przedsięwzięcia na możliwość osiągania celów środowiskowych – cele środowiskowe zostały wyszczególnione w art. 56, 57, 59 i 61 Ustawy Prawo wodne. Wprowadzają one ochronę trzech kategorii wód: jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione, wód sztucznych i silnie zmienionych oraz jednolitych części podziemnych.

W ramach postępowania administracyjnego ustala się wpływ planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia wspomnianych celów środowiskowych. Ocena wodnoprawna jest wydawana w dwóch przypadkach – jeśli przedsięwzięcie pozytywnie wpływa na te cele lub jeśli nie ma na nie żadnego wpływu.

Gdy działanie inwestora ma negatywny wpływ na cele środowiskowe, wówczas jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentów, które potwierdzą spełnienie warunków określonych w art. 68 pkt 1, 2 i 4. Inwestor musi m.in. udowodnić, że podjęte zostaną wszelkie działania pozwalające złagodzić skutki negatywnego oddziaływania na stan wód. Organ ponownie analizuje dokumenty i jeśli potwierdzi spełnienie warunków, wydaje ocenę wodnoprawną. Może również odmówić jej wydania.

Żeby uniknąć kłopotów, opracowanie oceny wodnoprawnej warto zlecić specjalistom. Zajmą się oni wszelkimi szczegółami i dołączą niezbędne dokumenty. Podpowiedzą również, co należy zrobić, aby wynik postępowania administracyjnego był korzystny dla inwestora.

źródło: ekomeritum.pl – Audyt ekologiczny – konsultacje

reklama
0 Shares
You May Also Like
reklama